山东旅舍题壁 其二

shān dōng lv̌ shè tí bì qí èr

gù yuán jīng shù gé sān zhū,
hǔ kǒu zhī néng tuō dé wú。
pà tīng huāng jī tí xiǎo yuè,
duàn rén xiāng mèng yì mó hú。
Processed in 0.108621 Second , 125 querys.