追悼侍姬冬梅八首 其二

zhūi dào shì jī dōng méi bā shǒu qí èr

shī rén jì mò yù gūi gēng,
wèi dìng qiáo qīng zhú lǐ méng。
hǔi shā wǔ nián sēng kǔ xíng,
zhān ní xù yǐng shàng duō qíng。
Processed in 0.107316 Second , 125 querys.