追悼侍姬冬梅八首 其三

zhūi dào shì jī dōng méi bā shǒu qí sān

lǐu yíng gūi qí zhǐ shān zhuāng,
jìng yè tiān xiāng dài lòu cháng。
húi shǒu cāng làng tíng pàn lù,
lv̀ tái qīu cǎo àn xié yáng。
Processed in 0.108148 Second , 125 querys.