追悼侍姬冬梅八首 其四

zhūi dào shì jī dōng méi bā shǒu qí sì

fú jiā qiān lǐ jì mén húi,
chéng jiǎo xī fēng zhàn gǔ āi。
jiāo nv̌ fú chí tóng běi xǐ,
kě lián xīn kǔ zéi zhōng lái。
Processed in 0.112507 Second , 125 querys.