追悼侍姬冬梅八首 其六

zhūi dào shì jī dōng méi bā shǒu qí lìu

tuán shàn qīu fēng kěn qì juān,
bié lí zhōng kǒng wù chán juān。
liào zhī huà shí xīn rú zuó,
bù bào pí pá guò bié chuán。
Processed in 0.109774 Second , 125 querys.