丙戌四月随醇邸巡海呈教 其一

bǐng xū sì yuè súi chún dǐ xún hǎi chéng jiào qí yī

diāo gōng yù jié chū tiān chāng,
shì nv̌ rú shān yǒng xìu cháng。
zhào hǎi jīng qí yáo diàn yǐng,
qiē yún gē shuò yào róng guāng。
cì fēi jìn lv̌ yán qiān zhàng,
luō bài yí qíu liè jī xíng。
dé xié qiān zūn qí zàn sòng,
lì cí huáng wū fú wēi yáng。
Processed in 0.108374 Second , 125 querys.