湖上遇雪卧病作

hú shàng yù xuě wò bìng zuò

qiào fēng chūi dòng lv̀ bō lí,
hào hào píng hú sì wàng mí。
xuě yā qīng dāo liáng qì zhòng,
yún chōng gāo líng yuǎn tiān dī。
gū pú bái zhàn tān shēng luàn,
cài mài qīng mái yě sè qī。
liào dé gù yuán huā shì wǎn,
yù gāng chūn sǎ wèi shúi xié。
Processed in 0.114048 Second , 125 querys.