水调歌头 和韵送公弼

shǔi diào gē tóu hé yùn sòng gōng bì

jǐu hān gān dǎn lù,
bǎ shǒu gòng gāo gē。
zhōng nián dǐ yòng lí bié,
zuò è jiàn yìng duō。
chūn jǐn jiāng tóu kǔ yǔ,
rì mù fēng shā wàn lǐ,
zhòng fǔ dà jiāng tuó。
xíng lǐ jī shí fā,
bié yì mǎn pí pá。
zhòng xuān lóu,
huán gōng lǐu,
shǎo líng huā。
bié shí zhèng zì qī duàn,
rěn tīng mí shēng zhuā。
níng zuò zhàng fū yì qì,
mò zuò qī nú liàn lào,
hòu hùi miǎo wú yá。
fēng wài lǐu huā jí,
jùn mǎ jiā qīng chē。
Processed in 0.179270 Second , 125 querys.