和萨天锡秋云海棠韵

hé sà tiān xí qīu yún hǎi táng yùn

niàn nú dàn zhé kūn jī suǒ,
jūn wáng zhèng zài tóng yún mù。
nèi guān lián yè shù huà fān,
yuàn zhōng míng yún dōng fēng bó。
yāo huán shēng zuò qīng guó zī,
kāi yuán shǐ chéng ēn zé shí。
qí lín zhàng ní hóng chì bō,
qī bǎo zuò dēng huáng jīn jī。
jīn wū dōng lái zhuó dà wū,
gōng zhōng yóu bào shùi wèi zú。
cùi xìu jiē tú shǒu gōng xiě,
zhuān fáng wéi zhào huán ér dú。
qī yuè qī yún tiān wú fēng,
yù chú tǔ zì qú shū hóng。
jǐn guān jìn jǐn guǒ jīn diàn,
zǐ jì chē rù cháng shēng gōng。
lí shān yáo chí xíng xìng chù,
qīu fēng chūi lǎo shān hú shù。
jǐu huá yóu hún gūi bù gūi,
yìng yì xiān rén zhǎng zhōng lù。
cǎo mù xīng fǔ zhōng wú qíng,
měi rén bó mìng rú huā qīng。
gǔ wén gōng sāng sì shén yì,
ān yòng jué sè néng qīng chéng。
mǎ wéi gāng tóu duàn xiāo xī,
qù shí cǎi yún huà wèi dié。
mò gē yù huán néng wò rén,
jūn kàn huáng jú zhēn yán sè。
Processed in 0.177317 Second , 125 querys.