水调歌酒 与于云峰

shǔi diào gē jǐu yǔ yú yún fēng

wú zǐ diào yóu chù,
yī guò yī pái huái。
jìu shí jǐu hú chá wǎn,
zhòng xǐ gǔ méi tái。
diǎn jiǎn dōng jǐu sōng jú,
liào lǐ xī jǐu shǔi zhú,
yī yī shǒu qīn cái。
bié yǒu gǔ rén yì,
shí shàng wǔ zhū méi。
mǎ shǎo yóu,
táo yuán liàng,
dà jiā zāi。
shì jiān róng kū chǒng rǔ,
wǒ bèi wèi xū cāi。
cǐ shì jūn jiā qīu mù,
cǐ shì jūn jiā dì zhái,
yuán dǐ bù gūi lái。
wǒ yǒu yī bēi jǐu,
zhǔn nǐ fú chén āi 。
Processed in 0.180486 Second , 125 querys.