蓦山溪(元夕)

mò shān xī ( yuán xī )

bàn shēng jī lv̌,
sùi dù jīng yuán yè。
cháng shì jìng xū míng,
bǎ liáng xiāo 、 děng xián yè shè。
qù nián yuán yè,
dào dé □ shēn jiān,
yī jìu shì,
kè cháng ān,
jì mò gū mián zhě。
jīn nián yuán yè。
yě zé fēi xiāng shè。
què yǒu rén □ yuē,
xié shǒu □ 、 dēng qián yuè xià。
nà zhī fēng yǔ,
cǐ shì yòu cān chà,
chéng yuàn hèn,
dú qī huáng,
qīng lèi shān rán sǎ。
Processed in 0.117283 Second , 125 querys.