与士繇游金山翌日分袂二绝

yǔ shì yáo yóu jīn shān yì rì fēn mèi èr jué

jīng kǒu guā zhōu yī shǔi jiān,
qīu fēng zhòng yuē dào jīn shān。
jiāng shān zì wèi lí rén hǎo,
bù wèi lí rén shù wǎng huán 。
Processed in 0.106625 Second , 125 querys.