秋夜独坐有感一章奉呈师说令尹奉议光明主簿

qīu yè dú zuò yǒu gǎn yī zhāng fèng chéng shī shuō lìng yǐn fèng yì guāng míng zhǔ bù

yī yī kè guǎn yè rán gāo,
zǐ yè jī chóu wú chù táo。
xián zhù lú xiāng tīng yè yǔ,
kuài zhēn bēi jǐu dú lí sāo。
xīu liáng shí jié yún hé sù,
dú diào gǔ rén shū bù zāo。
yī zhèn xiǎo hán cūi huà jiǎo,
zhāo lái shuǎng qì bì shān gāo 。
Processed in 0.101492 Second , 125 querys.