夜饮二绝

yè yǐn èr jué

sǔn yá é zhì shū kě kǒu,
míng yuè qīng fēng bù zháo qián。
zuò dùi qīng zhōu yī cóng shì,
gòng jūn jīn yè bù xū mián 。
Processed in 0.103839 Second , 125 querys.