颍川二绝

yǐng chuān èr jué

wǒ jiā běn chū yǐng chuān zhù,
jī shì bù céng gūi yǐng chuān。
jīn wǒ zàn lái hū zàn qù,
tài qīu fēng líu shúi yǔ chuán 。
Processed in 0.126548 Second , 125 querys.