次韵邵予可弹琴二首 其一

cì yùn shào yú kě dàn qín èr shǒu qí yī

léi gōng hūi yù càn míng xīng,
zhào chū shī xiāng zhǐ xià shēng。
kě lián cǐ dì wú rén shì,
huàn zuò xīn lái hēi shòu zhēng。
Processed in 0.109609 Second , 125 querys.