大雪与同舍生饮太学初筮斋

dà xuě yǔ tóng shè shēng yǐn tài xué chū shì zhāi

fēi lián qiáng jiǎo shuò fēng qǐ,
shuò xuě piāo piāo sǎ zhōng tǔ。
xuě huā zháo dì bù kěn xiāo,
yì wàn cāng shēng shòu hán kǔ。
tiān gōng gāng bèi yīn yún zhē,
nà zhī shì rén dòng sǐ rú luàn má。
rén jiān chóu tàn zhī shēng bù rěn tīng,
shúi kěn cǎi zhí chuán shuō wén dá tài shàng jiā。
dì xíng jiàn chén wú yán zé,
sī yōu guò jì rú qǐ guó。
jiē yún zhí yù shàng tiān mén,
shǒu wèi cāng shēng sòng fēng bó。
tiān gōng tǎng xìn chén yán lián shì jiān,
kāi yáng gé yīn bù zuò nán。
biàn qū fēi lián qíu xià fēng dū yù,
jí shǐ fēi xuě zuò shǔi líu chán chán。
dōng fāng rì chū néng zhào yào,
zuò lìng hé qì shēng rén huán。
Processed in 0.117994 Second , 125 querys.