次韵同舍李冲寿夜坐

cì yùn tóng shè lǐ chōng shòu yè zuò

shí yǐn jīn bēi bá jiàn kàn,
guāng máng gāo chè dǒu níu hán。
yào lìng shì shì cóng xīn dàn,
kě wèi rén níu chè bí suān。
jīng zhú qǐ yìng qióng hào shǒu,
wén zhāng hé yòng kǔ diāo gān。
wú tú xíng yǔ gōng míng hùi,
mò zuò jī rén rì yè tàn 。
Processed in 0.118075 Second , 125 querys.