武庙挽歌二首 其一

wǔ miào wǎn gē èr shǒu qí yī

yù niǎn jīn hé chù,
chén yóu shì yǐ kōng。
lèi duō xiāng shǔi zhú,
bēi qiē dǐng hú gōng。
hàn jiǎn qiān nián hòu,
jūn tiān yī mèng zhōng。
kōng yú jìu róng zhàng,
jīn jiǎ lǐn shuāng fēng。
Processed in 0.144151 Second , 115 querys.