鸜鹆

qú yù

shǒu hēi yuán zhī fēn,
néng yán yì rèn zhēn。
rén zhī bù kě shí,
wǒ dé zì quán shēn。
níu bèi yān cūn huà,
wū qún yě shǔi chūn。
cóng jiào yīng wǔ gùi,
lóng zhōng mèi gōng pín 。
Processed in 0.113800 Second , 123 querys.