满庭芳(春凭过城东旧游)

mǎn tíng fāng ( chūn píng guò chéng dōng jìu yóu )

lián juàn shū líng,
lóu píng wēi dié,
jī húi sǔn yù píng lán。
mì huā hū jǐu,
gèng gòng lǐ āi dàn。
nuǎn píng róu fēng hǎo jǐng,
xíng yún rào 、 yīng yàn piān piān。
shúi zhī dào,
yě yóu zhòng dào,
yǐ fù jiě lián huán。
chéng yún,
xíng chù qù,
huā shēn gé yuàn,
yìng hèn chūn xián。
dàn zǐ líu sī dù,
shí wàng zhòng guān。
cháng hèn jiāng lóu lǐu lǎo,
nv̌ láng yāo 、 yòu fù mián sān。
dōng chéng lù,
yī húi yī gǎn,
chóu jiàn yuè ér wān。
Processed in 0.116651 Second , 125 querys.