九日登高怀邵二

jǐu rì dēng gāo huái shào èr

zān zhū fàn jú fǔ píng qiān,
yǐn guò sān bēi què wǎng rán。
shí sùi cǐ chén tóng zùi yǒu,
dēng gāo gè chù yǐ sān nián。
Processed in 0.104013 Second , 123 querys.