接元龄弟

jiē yuán líng dì

yè chuáng fēng yǔ mèng dào chù,
dōng hú xī shān rú jiē lián。
ān xìn xǐ súi wū què hòu,
yǎ huái zhī jiē bái ōu biān。
xuān chuāng chūn dòng huā yīn mǎn,
tú shǐ xiāng fú mò sè xiān。
gè lǐ shī shū yìng yǒu wèi,
bù fáng jiān dú yǎng shēng piān 。
Processed in 0.127976 Second , 125 querys.