陪赵明叔侍御游茅山次韵二首 其二

péi zhào míng shū shì yù yóu máo shān cì yùn èr shǒu qí èr

xìu yī hàn shǐ zhě,
fǔ yuè cháng zài cāo。
lìu tiáo zhé lì dǎn,
yī fàn sī mín láo。
piān rán fú yī qù,
fǎng cǐ huá yáng táo。
cāng yān yù sōng kuài,
bái yún lù jiān máo。
zhòng gāng nuǎn ǎi hé,
píng chóu yuǎn fēng jiāo。
wǒ ài lóng chí shǔi,
yuàn jūn zhuó shuāng páo。
shāng yán pèi lín yǔ,
yuè líu huà chún láo。
Processed in 0.110103 Second , 125 querys.