次韵龙仁夫种菊二首 其一

cì yùn lóng rén fū zhǒng jú èr shǒu qí yī

yōu lái gǎn rén xīn,
bǎ jú xíng dōng lí。
yōu rán nán shān jù,
yì cǐ shān hòu shī。
shī wáng jué yí xiǎng,
jú zài yú yōu zī。
lín zhōu yǒu dá shì,
yǔ jú xīn xiāng qī。
zuǒ yī lóng zhōng lǎo,
yòu yī mián shàng tūi。
fàn cǐ wàng yōu wù,
liáo yǐ gōng wú sī。
zhēn lè wèi yì shì,
shèng shì kōng zì zhī。
jīn fēng suǒ suǒ míng,
jīn yīng càn càn chúi。
wǒ yù cóng zǐ zùi,
bù xiàn gāo yáng chí。
yān zhī yì xī hòu,
cǐ hùi fēi jīn shí。
Processed in 0.111589 Second , 125 querys.