次韵陈彦实醉中杂言

cì yùn chén yàn shí zùi zhōng zá yán

yōu yōu guǎng mò chén,
rǎn rǎn zhēng tú kè。
zhēng tú miǎo wú jì,
rén shòu bù mǎn bǎi。
bǎi nián fù jī hé,
bìn fā zǎo yǐ bái。
fā bái wú yóu xuán,
rǎo rǎo zhōng xī yì。
fù gùi shì xūn tiān,
hū zuò lěng hūi jì。
tū wù shù fēng bēi,
yóu yǒu jīn shí è。
suǒ yǐ xián dá rén,
wàn gǔ děng zhāo xī。
fǔ yǎng yǔ zhòu jiān,
dàn hèn jǐu bēi zhǎi。
chí bēi zhé hān gē,
nà xiá cùn yīn xī。
Processed in 0.124939 Second , 125 querys.