病中谢亲友四首 其三

bìng zhōng xiè qīn yǒu sì shǒu qí sān

bìng gǔ shòu léng céng,
jiāng wò nán tiē xí。
yī xī sān sì qiān,
qǐ zuò cháng tài xī。
dà huàn yuán yǒu sān,
wú sān gèng hé jí。
cóng jīn shì wěi shùi,
mèng jué fēi suǒ zé。
xū yú hū qú rán,
yòu dào huá xū guó。
hé chù fā chén zhōng,
gěng gěng shuāng yuè bái。
Processed in 0.114965 Second , 125 querys.