病中谢亲友四首 其四

bìng zhōng xiè qīn yǒu sì shǒu qí sì

yī bìng lián sān yuè,
féi gān níng dé zhī。
yì fù jiè shí yán,
yán shí fēi suǒ yí。
sù cān xìng wú cì,
cān sù jiāng hé yí。
yīn sī sāng luàn jì,
lí mín duō zǔ jī。
zhāo cān nǎi mù yè,
mù shí nǎi shù pí。
wǒ jīn shí wú yán,
zǎo wǎn bái yù chūi。
jī shǒu xiè cāng tiān,
kúi fēn chén guò zhī。
Processed in 0.128170 Second , 125 querys.