閒居遣怀六言四首 其二

xián jū qiǎn huái lìu yán sì shǒu qí èr

shè shì xìng duō wù wǔ,
wèi rén fēn hé yōu qī。
tōng dé néng tán fēi yàn,
ér cáo cóng yàn jiā jī。
Processed in 0.129763 Second , 125 querys.