赠成雷师

zèng chéng léi shī

yāo fēn sāi gān kūn,
chéng xià dú qián shǒu。
gāo huāng bù kě zhēn,
líng wén xiè shū dǒu。
léi shī làn kē xiān,
zào huà mò shòu shòu。
bǔ jiāo chī gǔi shén,
wǎn sì mí míng sǒu。
léi tíng zhǐ gù jiān,
yún yǔ fān fù shǒu。
xié shī zǒu jiāng hú,
wàn lǐ qū shēn zhǒu。
píng shēng líu bó lóng,
yí xiào jīn yǐ jǐu。
shúi néng fán lv̀ lìng,
sān yī fèi jiāo lǐu。
jiē jiē shì tú jiān,
chī mèi bái zhòu hǒu。
lán sè zá màn fū,
shǎn shèn xuàn yán chǒu。
wǒ yù sǎo chú zhī,
huāng jiāo fá jīng zhǒu。
hé dāng xí shī zhú,
hōng tíng zhèn kū xǐu。
zuò shǐ sì hǎi qīng,
wù wù jī rén shòu。
Processed in 0.112164 Second , 125 querys.