寿沿江黄制置七首 其二

shòu yán jiāng huáng zhì zhì qī shǒu qí èr

céng chéng hù lìu zhāo,
cháng jiāng miǎo wàn lǐ。
zǐ gài zhào dōng nán,
píng bì dú cǐ shì。
lián yíng bù qí tún,
liè sùi chú liáng zhì。
tián fǔ zī fěi qīng,
yǐ pí liáng yǒu yǐ。
yuàn yán cè shū xūn,
qiān sùi guāng zhú shǐ。
Processed in 0.125358 Second , 125 querys.