寿沿江黄制置七首 其四

shòu yán jiāng huáng zhì zhì qī shǒu qí sì

yuè líu yǐn chún zhòu,
jiē tíng zhèng jūn lv̀。
quàn chéng miào wēi jī,
jīn gǔ gǔi chè yī。
hán zhāo jiè mèng yán,
xún yōu gùi shēn mì。
cǐ shì nán yǔ rén,
duān jū xìng shí yì。
Processed in 0.117573 Second , 125 querys.