寿沿江黄制置七首 其七

shòu yán jiāng huáng zhì zhì qī shǒu qí qī

zǒu yě wǎn wén dào,
yè jū dēng shī mén。
shī mén jí shù rèn,
guān pèi hé yín yín。
fú shì cháng guāng jiǎ,
chūi xū lián kǔ xīn。
yǒng yán yī fàn bào,
juàn rán qīng wèi bīn。
yàn fēi rèn cháo wěn,
mǎ shòu sī cǎo chūn。
hé dāng rù jūn bō,
yǎng yà zhī wú yín。
Processed in 0.109791 Second , 125 querys.