题刘同知所藏春山访隐图

tí líu tóng zhī suǒ cáng chūn shān fǎng yǐn tú

huán zhōu líng lóng jìng shēn yǎo,
chán yán cùi bì mó cāng hào。
yōu rén jié wū yǐ yīn yá,
yún mù yān cāng hù yíng rào。
wéi zhōu sàn xiè yù wǎng cóng,
shān shēn shù mì wú xíng zōng。
pái huái xī qiáo zì tàn xī,
ān dé shàng xià rú yún lóng。
gǔ yún dà yǐn yǐn zhāo shì,
shì zhāo yì yǒu jū cháo zǐ。
hú rán jiàn miàn bù jiàn xīn,
zhǐ chǐ juān juān gé chūn shǔi。
Processed in 0.112709 Second , 125 querys.