梅花三首 其三

méi huā sān shǒu qí sān

shā àn yíng húi yī shǔi tōng,
bǔ tuó xiān zǐ jìng xiāng féng。
gǎo yī bù rǎn rén jiān sè,
jì mò qīng xiāng dù xiǎo fēng。
Processed in 0.132959 Second , 125 querys.