癸未游杭作口号十首因事怀旧杂以俚语不复诠择 其二

gǔi wèi yóu háng zuò kǒu hào shí shǒu yīn shì huái jìu zá yǐ lǐ yǔ bù fù quán zé qí èr

xiāng chéng qī shèng yún mí zé,
huái lǐ sān yuán cǎo hé yān。
jīn gǔ xīng wáng yuán yǒu shù,
fú huá dāng rì wèi shúi biān。
Processed in 0.125359 Second , 125 querys.