癸未游杭作口号十首因事怀旧杂以俚语不复诠择 其五

gǔi wèi yóu háng zuò kǒu hào shí shǒu yīn shì huái jìu zá yǐ lǐ yǔ bù fù quán zé qí wǔ

shǔi xìu shān míng xiān fó guó,
tiān kāi dì pì dì wáng jiā。
yù qióng shèng shǎng rén fēi xī,
dú lì xī fēng xī zhào xié。
Processed in 0.115683 Second , 125 querys.