癸未游杭作口号十首因事怀旧杂以俚语不复诠择 其七

gǔi wèi yóu háng zuò kǒu hào shí shǒu yīn shì huái jìu zá yǐ lǐ yǔ bù fù quán zé qí qī

huáng mén fēi kòng sì chú zhēn,
cùi wǔ zhū gē dù shí chūn。
jīn rì bài yuán huāng cǎo hé,
jìn qián nà fù xiāng jūn tián。
Processed in 0.125506 Second , 125 querys.