癸未游杭作口号十首因事怀旧杂以俚语不复诠择 其八

gǔi wèi yóu háng zuò kǒu hào shí shǒu yīn shì huái jìu zá yǐ lǐ yǔ bù fù quán zé qí bā

dī biān yáng lǐu fú qíng bō,
dī shàng yóu rén xuàn qǐ luō。
shān sè hú guāng hún sì jìu,
cǎi lián rén chàng cǎi chá gē。
Processed in 0.118970 Second , 125 querys.