暇日饮酒辄用靖节先生韵积二十首 其十四

xiá rì yǐn jǐu zhé yòng jìng jié xiān shēng yùn jī èr shí shǒu qí shí sì

yuān míng xī xián jū,
ǒu ěr bái yī zhì。
kāi zūn dé měi jǐu,
hū yān sùi fù zùi。
zùi yǔ liáo zì yú,
cí duō shī quán cì。
ān zhī hòu qiān nián,
nǎi wèi shì suǒ gùi。
shī sūi yǒu yú yīn,
jǐu yì yǒu zhēn wèi。
Processed in 0.117059 Second , 125 querys.