古意五首 其一

gǔ yì wǔ shǒu qí yī

tiáo tiáo cháng ān dào,
gǔ hòu shuāng fù zhǐ。
yóu zǐ cí jiā qù,
qù qù hé suǒ shì。
sù shāng xī zhuǎn xuán,
zhū xī jīn yóu bái。
yōu yōu shì lù jiān,
jiāng hú hǔ bào zhái。
yáng zhū qì tú qióng,
lǔ sǒu bēi lín huò。
yuàn yán chí fù dàn,
gūi yǔ wèi cén jì。
Processed in 0.126706 Second , 125 querys.