古意五首 其五

gǔ yì wǔ shǒu qí wǔ

yì qiè chū jià shí,
gǎn jūn tú jì cí。
jià jūn wèi sān zài,
jūn xíng hé běi chúi。
cháng gēng gěng tiān jì,
fàn sù gēng fú cí。
jūn yún qù bù yuǎn,
wǔ yuè dāng lái gūi。
wén jūn wǎng cóng jūn,
qíu mǎ shì qīng féi。
péng hāo méi shēn xiàng,
fēng lù qī qiè yī。
fū jūn qǐ bù niàn,
jiāng yóu dào lù wēi。
dào lù huò kǒng ěr,
qiè yōu níng bù zhī。
Processed in 0.112776 Second , 125 querys.