遣兴十首呈孟兵部使君 其一

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí yī

lái rì bēi kǔ duǎn,
túi líng hèn jiāng qīn。
xī shān chǎn líng yào,
xiá rì liáo yǔ xún。
jiè hùi wèi
Processed in 0.127551 Second , 125 querys.