遣兴十首呈孟兵部使君 其二

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí èr

zhì míng zhāo qíu cí,
mù huài jí wú zhī。
rén xīn bǐng jūn zǐ,
xiǎo biàn yuàn hé jī。
zài xī gòng shì zǐ,
dài pēng wèi lí jī。
yì yǒu lǔ mǐn shì,
shuò fēng yī dān yī。
èr xián qǐ bù yuàn,
rén yì gù liáng zhī。
xiòng xiòng bǐ tóu tù,
sù sù bēn lù sī。
dào sǐ shàng huò jìn,
kuàng nǎi tiān xìng wèi。
Processed in 0.114891 Second , 125 querys.