遣兴十首呈孟兵部使君 其三

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí sān

shǐ jiāo shí fú ài,
shòu chù ài fú jìng。
liè shì sǐ yī yán,
lì lù ān zú jìng。
bì jǐ jǐn fú bō,
jǐng wā bài rén xīng。
bù jiàn gǔ gōng zǐ,
qīn yù hóu shēng chéng。
Processed in 0.111339 Second , 125 querys.