遣兴十首呈孟兵部使君 其五

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí wǔ

xiāo xiāo qióng tián hè,
gāo bù hé qí qí。
shuāng máo yìng hán yuè,
dān dǐng hán qíng hūi。
hú bù chéng xuān chē,
fǔ zhuó qián xī wèi。
xī shǔi qīng qiě lún,
bái shí yì lín lín。
sūi wú yú xiā wèi,
qiě miǎn jī mù tián。
Processed in 0.114607 Second , 125 querys.