遣兴十首呈孟兵部使君 其十

qiǎn xīng shí shǒu chéng mèng bīng bù shǐ jūn qí shí

páng méng xué yì shè,
shā yì shè shǐ shén。
yì xī xìn yǒu zùi,
méng zāi zhēn rěn rén。
shì tú hūn ruò qī,
dùi miàn yuè yǔ qín。
yǎn zhōng jīn lì lì,
yù yǔ chóu yú tián。
Processed in 0.121190 Second , 125 querys.