为马受益题韩滉画子母牛图

wèi mǎ shòu yì tí hán huǎng huà zǐ mǔ níu tú

lǎo jiān gēng yú bǎo kū 䕸,
hū zì yǐn dú yuán qī yá。
dú ér mǔ huái bù fù huái,
mǔ zǐ zǔn tà xíng lí
Processed in 0.108866 Second , 125 querys.