吴江夜泊

wú jiāng yè bó

biǎn zhōu miǎo hé zhī,
xiōng xiōng wú jiāng shǔi。
zǒu mǎ jiàn xīn dī,
chúi hóng shī jìu zhǐ。
zhàn sāo liè jīng qí,
súi fēng fēn yǐ nǐ。
xū yú míng sè zhì,
bēi jiā shù shēng qǐ。
zhūi jì huáng xū ér,
bì qiāng xié hú shǐ。
gāo fū qù dēng zhōu,
yǎn péng bù gǎn shì。
dàn wén shēn yè zhōng,
diāo dǒu míng bù yǐ。
jí míng wèn qián tú,
shān cháng chuān mí mí。
wǒ shēng kǔ piāo líng,
shí zài xíng wàn lǐ。
yān zhī jí zī chén,
yōu shāng lèi rú xǐ。
Processed in 0.123113 Second , 125 querys.