过钓台

guò diào tái

xíng sè kǔ tiáo dì,
rén yān miǎo qī liáng。
bó zhōu zhí yán lài,
zhuó yīng gǎn cāng làng。
chì fú chèn lóng dǒu,
bái shǔi zhān fèng xiáng。
chún fēng xié xuán dé,
kè xīng yǐn hán máng。
sāng míng hū biàn yì,
cǎo mù yóu fēn fāng。
jiē yú gòu zhūn jiǎn,
chúi lǎo bēi xīng wáng。
xī tuān wù xiǎo tǐng,
lán qì hūn zhàn cháng。
ān dé diào tái diào,
shàng yǒu kuáng nú kuáng。
Processed in 0.110977 Second , 125 querys.